Pestprotocol

De Toermalijn heeft een pestprotocol. Hierin is opgenomen wat wij onder pesten verstaan, hoe we dit gedrag signaleren en ermee omgaan. In het pestprotocol kunt u nalezen welke maatregelen wij nemen om pesten tegen te gaan en aan te pakken. 

Klik hier voor het Pestprotocol.

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Wij worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen wij wel eens het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijn toe te dienen.

Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat het team van obs de Toermalijn in alle situaties zorgvuldig handelt.  Vereiste bekwaamheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden.

In het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen staat beschreven hoe wij handelen in bovenstaande situaties en bij calamiteiten.

Klik hier voor het protocol.

NB Het medicijverstrekkingsformulier dient elk jaar weer opnieuw te worden ingevuld door ouders/verzorgers en school.

Verzuimprotocol

Frequent schoolverzuim leidt tot achterstand in de ontwikkeling van het kind. Op de Toermalijn werken wij preventief om schoolverzuim te voorkomen. In sommige gevallen zullen wij ook reactief moeten optreden. In het verzuimprotocol vindt u onze werkwijze op dit gebied.

Klik hier voor het verzuimprotocol.

protocol Hoofdluis

Hoofdluis komt overal voor en met name bij kinderen, daarom controleren wij regelmatig de kinderen op hoofdluis. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld om dit met de grootste zorg te kunnen doen.

Klik hier voor het protocol.